Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Spis treści:

1. Terminy i pojęcia stosowane w niniejszym dokumencie.

2. Pojęcia dotyczące procesów i celów przetwarzania danych osobowych.

3. Opis procesu przetwarzania danych osobowych, cele i podstawy prawne ich przetwarzania.

                3.1. Przetwarzanie danych osobowych w związku z odwiedzaniem strony internetowej.

                3.2. Pliki cookie.

                3.3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, zamieszczeniem komentarzy oraz procesem obsługi reklamacji datu apstrāde.

                3.4. Gromadzenie danych osobowych w celach związanych z działalnością gospodarczą Administratora.

                3.5. Przetwarzanie danych osobowych w związku z zapewnieniem legalności i przejrzystości współpracy.

                3.6. Przetwarzanie danych osobowych w celu zarządzania procesem rekrutacji i doboru pracowników.

                3.7. Inne przetwarzanie danych osobowych wykonywane przez Administratora.

4. Inne informacje.

 

1.    Terminy i pojęcia stosowane w niniejszej Klauzuli Informacyjnej 

1.1.      Administrator: SIA „Severstal Distribution”, numer rejestracyjny: 40003001968, adres prawny: ul. Starta 13, Ryga, Łotwa (Starta iela 13, Rīga, Latvija), adres e-mail: ds.latvia@severstal.com

1.2.      Strona internetowa:strona internetowaAdministratorahttps://distribution.severstal.com

1.3.      Dane osobowe: wszelkie informacje osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania lub osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna – osoba, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana, szczególnie na podstawie identyfikatora, np. imienia, nazwiska, numeru identyfikacyjnego danej osoby, identyfikatora w systemach informatycznych lub na podstawie jednego lub kilku czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, ekonomicznych, kulturowych lub na podstawie tożsamości społecznej charakterystycznej dla danej osoby fizycznej;

1.4.      Osoba, której dane dotyczą: osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w określonym celu; osoba, której dane dotyczą,jest osobą odwiedzającąstronę internetową;

1.5.      Przetwarzanie danych osobowych:wszelkie działania dotyczącedanych osobowych osoby, której dane dotyczą, w tymgromadzenie, przechowywanie, przesyłanie, modyfikowanie, wykorzystywanie i usuwanie danych.

1.6.      Cel przetwarzania danych: cel, którego osiągnięcie przewiduje przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą przez Administratora.

1.7.      Ogólne Rozporządzenie: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych Nr 679/2016, obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiejod 25 maja 2018 roku.

2.    Pojęcia dotyczące procesów i celów przetwarzania danych osobowych 

2.1.      Specjalista ds. bezpieczeństwa danych osobowych: obowiązki Specjalisty ds. bezpieczeństwa danych osobowychw procesie ich przetwarzania pełni Pan ArnisPukstsa.Adres poczty elektroniczny Specjalisty ds. bezpieczeństwa danych osobowych, który udzieli wszelkich informacji dotyczących ochronydanych osobowych: privacy.lv@severstal.com (Listę certyfikowanych w Republice Łotewskiej Specjalistów ds. bezpieczeństwa danych osobowych można znaleźć tutaj – https://www.dvi.gov.lv/lv/media/229/download) 

2.2.      Osoby przetwarzające dane osobowe (odbiorcy danychosobowych):

2.2.1.   PracownicyAdministratora, którzy przetwarzają dane osobowew ramach swoichobowiązkówpracowniczych wynikających ze stosunku pracy;

2.2.2.   Podmioty przetwarzające–Administrator może udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych innym osobom (podmiotom przetwarzającym) na podstawie stosownej umowy, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia oraz instrukcjami przekazanymi przez Administratora;

2.2.3.   Inni odbiorcy danych osobowych– służby państwowe, w tym organy ścigania, organizacje samorządowe, którym dane osobowe mogą być przekazywane na stosowne żądanie zgodnie z przepisami prawa, również w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, a także w przypadkach, gdy przekazanie danych związane jest z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. w celu przedstawienia, realizacji lub ochrony prawnie uzasadnionych interesówAdministratora;

2.2.4.   Współadministrator – w szczególnych przypadkach, o których osoba, której dane dotyczą, zostanie dodatkowo poinformowana podczas gromadzenia lub pozyskiwania danych osobowych, w proces ich przetwarzania może zostać zaangażowanywspóładministrator,gdy cel przetwarzania danych dotyczy również innego podmiotu.

2.2.5.   Odbiorcy danych będący osobami trzecimi – w sytuacjach, w których przekazanie danych wynika z jednoznacznego prawnie uzasadnionego interesu takich osób trzecich lub Administratora, np. w przypadku ograniczonego dostępu do miejsca dostawy towaru, dane kierowcy pojazdu przekazywane są osobom trzecim w celu realizacji dostawy.

 

2.3.      Metody przetwarzania danych osobowych: podczasprzetwarzania danych osobowych, Administratorma prawo korzystać z zasobów technicznych, jednakże zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia,wobec osób, których dane dotyczą, nie są podejmowane decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych; dane osobowe zawsze przetwarzane są przez pracownika lub przedstawicielaAdministratora.

 

2.4.      Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (kraju niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego): Administratornależy do międzynarodowej GrupyprzedsiębiorstwSeverstal, której zaplecze techniczne wspierane jest również w państwie trzecim – Federacji Rosyjskiej,w związku z czym możliwe jest przekazanie przetwarzanych danych osobowychdokraju niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Gwarancje prawne w zakresie wykonywania praw osoby, której dane dotyczą,zapewnia umowa zawarta pomiędzy Administratorem a odpowiednimi osobami zarządzającymi zasobami technicznymi w państwie trzecim, zgodnie ze standardowymi przepisami o ochronie danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. Ponadto w niektórych przypadkach przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić w celu podjęcia działań przed ustaleniem zobowiązań umownych lub wypełnieniem istniejących zobowiązań umownych lub za odrębną zgodąosoby, której dane dotyczą. Osoby, których dane dotyczą, zostaną poinformowane o przekazaniu ich danych osobowych do państwa trzeciego na podstawie zobowiązań umownych lub zgody osoby, której dane dotyczą.

 

2.5.      Prawo do składania skarg: w każdej sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisówOgólnego Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczegokorzystając z informacji kontaktowych dostępnych na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Danych(www.dvi.gov.lv).

 

2.6.      Prawaosoby, której dane dotyczą: w przypadkach określonych wprzepisach Ogólnego Rozporządzenia, osobie, której dane dotyczą przysługują prawa, których realizację zapewnia Administrator:

2.6.1.   Dostęp do danych osobowych –będąc osobą, której dane dotyczą, posiada Pan/Pani prawo do żądania potwierdzenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowychprzez Administratora, a w przypadkach, w których ma to miejsce, żądania dostępu do Pana/Pani danych osobowychprzetwarzanychprzez Administratora. Aby skorzystać z powyższego prawa należy złożyć stosowny pisemny wniosek;

2.6.2.   Sprostowanie danych osobowych – jeżeli Pan/Pani sądzi, że informacje na temat Pana/Pani są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać sprostowania Pana/Pani danych. Aby skorzystać z powyższego prawa należy złożyć stosowny pisemny wniosek;

2.6.3.   Cofnięcie zgody– w przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pan/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Aby skorzystać z powyższego prawa należy złożyć stosowny pisemny wniosek.

Wówczas należy uwzględnić, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu cofnięcia zgody, a podczas przetwarzania danych może powstać prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony obowiązek dalszego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;

Uwaga! Specjalne ostrzeżenie o cofnięciu zgody w sytuacjach, w których została wyrażona zgoda na przetwarzanie plików cookies – będąc osobą, której dane dotyczą, posiada Pan/Pani prawo w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia; takie działanie jest równoznaczne z wycofaniem zgody; Administrator nie ma technicznej możliwości usunięcia plików cookies z Pana/Pani urządzenia!

2.6.4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesówAdministratora– posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionych interesówAdministratora (podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowychjest art. 6 lit. f) ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia). Aby skorzystać z powyższego prawa należy złożyć stosowny pisemny wniosek.Niemniej jednak, Administratorbędzie nadal przetwarzać Pana/Pani dane osobowe nawet w przypadku Pana/Pani sprzeciwu, w przypadku istnienia przekonującychoraz uzasadnionych powodów do kontynuowania przetwarzania danych;

2.6.5.   Usunięcie danych osobowych– posiada Pan/Pani prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych, które nie dotyczy przypadków, gdy Administrator ma obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższego prawa należy złożyć stosowny pisemny wniosek;

2.6.6.   Ograniczenie przetwarzania danych osobowych– posiada Pan/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. Aby skorzystać z powyższego prawa należy złożyć stosowny pisemny wniosek;

2.6.7.   Przeniesienie danych– posiada Pan/Pani prawo do otrzymania lub przekazania (przeniesienia) Pana/Pani danych osobowych do innego administratora danych. Prawo to obejmuje tylko takie dane, które zostały przekazane Administratorowi przez Pana/Pani na podstawie Pana/Pani zgody lub umowy, a także w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Aby skorzystać z powyższego prawa należy złożyć stosowny pisemny wniosek.

 

2.7.      Uwaga! W niektórych przypadkach którekolwiek z prawosoby, której dane dotyczą,może nie podlegać wykonaniu, jednak w każdej sytuacji Panu/Panizostanie udzielona odpowiedź przezAdministratoraw terminie określonym wprzepisach Ogólnego Rozporządzenia, który w zależności od sytuacji, wynosi jeden lub trzy miesiące od daty złożenia wniosku.

 

2.8.      W swoich działaniach Administrator przestrzega zasad ochrony danych, określonych w przepisachOgólnego Rozporządzenia, w szczególności zasady raportowania:

2.8.1.   Podczas gromadzeniadanych osobowych,Administrator zawsze postępuje uczciwie i starannie, przetwarza danewyłącznie na potrzeby realizacji określonych celów i nie przekazuje ich żadnej innej osobie, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub umowę, które są dokumentowane zgodnie z przepisami prawa;

2.8.2.   Administrator regularnie dokonuje oceny zgromadzonych, przechowywanych, pozyskanych i przekazanych danych osobowych i każdorazowo wymaga od osób odpowiedzialnychza powyższe czynności potwierdzenia zgodności ich działań z przepisami prawa; powyższeczynności wykonywane są wyłącznie w celu osiągnięcia uprzednio wyznaczonych celów;

2.8.3.   Administrator nastawiony jest na współpracę, dlatego po otrzymaniu uzasadnionych sprzeciwów, komentarzy lub wniosków, dokona odpowiednich korekt w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również w zakresie obowiązkowego dokumentowania i innych aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. w menu strony internetowej.

 

2.9.      W celu zapewnienia rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych,Administrator pragnie zwrócić uwagę osoby, której dane dotyczą,na poniższe kwestie:

2.9.1.   Podając dane osobowe, osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest udzielić wyłącznie aktualnych i wiarygodnych informacjioraz tylko takich, które są zgodne z celem ich gromadzenia i niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych, np. zgodnie z odpowiednim pytaniem lub treścią pól w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej Administratora;

2.9.2.   W przypadku, gdy w trakcie współpracy lub w rozsądnym czasie po jej zakończeniuodpowiednie daneosoby, której dane dotycząulegną zmianie, osoba, której dane dotyczązobowiązana jest poinformować Administratorao zaistniałych zmianach;

 

2.10.   Jeżeli, będąc osobą, której dane dotyczą, ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem, korzystającz informacji kontaktowychpodanych wyżej.

 

3.    Opis procesu przetwarzania danych osobowych, cele i podstawy prawne ich przetwarzania 

3.1.      Przetwarzanie danych osobowych w związku z odwiedzaniem strony internetowej

3.1.1.   Proces: Administratorprzetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, w tym gromadzenia i przechowywania informacji na temat połączenia internetowego (np.adresu IP, daty i godziny nawiązania połączenia);

3.1.2.   Cel ipodstawa prawna: prawnie uzasadniony interesAdministratora (ust. f cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia)w związku z zapewnieniem funkcjonowania strony internetowej, informowaniaspołeczeństwa o ważnych wydarzeniach dotyczących działalności przedsiębiorstwa i możliwościach współpracy, które są istotne dla działalności Administratora, a także zapewnieniem bezpieczeństwastrony internetowej poprzezwykrywanie, ocenę, identyfikowanie oraz eliminowanie problemów technicznych lub działalności osób trzecich niezgodnej z prawem.

3.1.3.   Uwaga.Biorąc pod uwagę sytuacje, w którychstronę internetowąmoże odwiedzić dowolna osoba (w tym dziecko lub osoba o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych), a działania każdej osoby mogą zaszkodzić interesomAdministratora, Administratornie sprawdza wieku osób odwiedzającychstronę internetową, lecz przechowuje informacje techniczne dotyczącepołączenia internetowegooraz wydarzeniachzwiązanych z poszczególnymi połączeniami. Okres przechowywania danych osobowych nie przekracza 10 lat.Ponieważ uprawnienia przysługujące Administratorowi mogą być różne, Administrator stosuje najdłuższy ustawowy termin przedawnienia określony w aktach prawnych. Za popełnienie czynów niedozwolonych przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, odpowiedzialność ponoszą rodzice dziecka, opiekunowie lub wyznaczeni ustawowo przedstawiciele, a dzieci, które ukończyły 14 lat, ponosząodpowiedzialność administracyjną i karną osobiście.

3.1.4.   Należy również pamiętać,że zasobyAdministratoraznajdują sięw kraju niebędącympaństwem członkowskim Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dlatego też każdy przypadek przetwarzania danych osobowych związany z wyświetleniem strony internetowej oznacza przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego!

 

3.2.      Pliki cookie

3.2.5.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora z wykorzystaniem plików cookiessą dostępne tutaj: https://distribution.severstal.com/lat/about/cookie-policy/.

Informacje ogólne:

3.2.6.   Administratorstosuje technicznie niezbędne pliki cookies, które są automatycznie instalowane na urządzeniu osoby odwiedzającejstronę internetową – podstawą prawną powyższych działań jestprawnie uzasadniony interesAdministratora polegający na zapewnieniufunkcjonowania strony internetowej;

3.2.7.   Administratorwykorzystuje również inne pliki cookies, w tym niezbędne do celów analitycznych, statystycznych i marketingowych. Takie pliki cookie są umieszczane na urządzeniu osoby odwiedzającejstronę internetową dopiero po uzyskaniu jej zgody.

3.2.8.   Osoba odwiedzającastronę internetowąmoże w każdej chwili usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia – w takim przypadku, jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki (3.2.1 i 3.2.2), pliki cookie zostaną ponownie zainstalowane podczas kolejnego odwiedzania strony internetowej.

 

3.3.      Przetwarzanie danych osobowych w związku zudzieleniem odpowiedzi na pytania, zamieszczeniem komentarzy oraz procesem obsługi reklamacji

Korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowejlubinnych kanałach komunikacji (np. e-mail),osoba, której dane dotyczą,przekazuje stosowną informację lub zadaje pytanie Administratorowi. Przesyłając dane należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

3.3.1.   podstawa prawna –prawnie uzasadniony interesAdministratora (zgodnie zust. f cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia) polegający na poznaniuPana/Pani opinii w celu udzieleniaodpowiedzilublepszego dostosowania strony internetowej, uwzględnienia zamieszczanych komentarzy, zapewnienia łącznościitp. zgodnie zPana/Pani sugestią;

3.3.2.   dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) są niezbędne,aby Administrator mógł przygotować dla Pana/Pani odpowiedź, a takżeaby każda osoba odwiedzająca stronę internetową miała możliwośćskorzystać z prawprzysługujących osobie, której dane dotyczą; podane przez Pana/Pani dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do innych celów;

3.3.3.   Administrator udzieli odpowiedzi na Pana/Pani pytanienie później niż w terminie jednego miesiąca.

 

3.4.      Gromadzenie danych osobowych w celach związanych z działalnością gospodarczą Administratora

Osoba, której dane dotycząbędąca klientemlubdostawcąAdministratora (lubpracownikiem, przedstawicielem lub osobą kontaktową klienta lub dostawcy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych lub pracowniczych przez osobę, której dane dotyczą),przekazujedane osobowe z zamiarem zawarcia umowy, pozyskiwania oraz wykonywaniazamówieńtowarówlubusług, składania i rozpatrywaniawniosków, reklamacjilubskarg, zapewnieniadostaw towaru, otrzymywania informacji, zadawania pytań, kontaktu w sprawach związanych z korzystaniem z usług itp.

Typowe gromadzenie danychodbywa siępoprzez środki łączności elektronicznej, np.poczty elektronicznej, telefoniczneji inneoficjalne kanały łączności Administratora, np. MS Skype lub MS Teams, a także poprzez formularze zamieszczonena stronie internetowejAdministratora. Przekazując dane w wyżej wymienionych celach, należy spełnić następujące kryteria:

3.4.1.   Podstawą prawnąprzetwarzania danychjestwypełnienie zobowiązań wynikających z umowy lub chęć zawarcia przez osobę, której dane dotyczą (w tym zawarcia faktycznego stosunku umownego, w ramach którego strony umowy uzgodniły istotne elementy transakcji tj. usługi, jej ceny, miejsca i czasu wykonania) takiej umowy (np. umowy o odbiór usługi itp.) orazprawnie uzasadniony interesAdministratora polegający naprowadzeniudziałalności gospodarczej, poprzez podejmowanie odpowiednich działań:

3.4.1.1.          jeżeliosoba, której dane dotyczą,jestosobą fizyczną, przetwarzanie danych osobowychodbywa sięw celu zapewnienia realizacji prawnie uzasadnionego interesuAdministratora (ust. f cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia)oraz dokonania czynności prawnej(ust. bcz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia);

3.4.1.2.          jeżeli osoba, której dane dotyczą,jestprzedstawicielemosoby prawnej, przetwarzanie danych osobowychodbywa sięw celu zapewnienia realizacji prawnie uzasadnionego interesuAdministratoraoraz przedsiębiorstw reprezentowanych przez osobę, której dane dotyczą (ust. f cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia), a mianowicie w celu dokonania czynności prawnej;

3.4.1.3.          jeżeli osoba, której dane dotyczą,jestosobą kontaktowąosoby prawnej,przetwarzanie danych osobowychodbywa sięna podstawieobowiązkuwykonania umowy przez Administratora (ust. bcz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia) orazna podstawiewzajemnych stosunków umownych między osobą, której dane dotyczą, a jej pracodawcą lub klientem, np.na podstawie umowy o pracę, umowy o wypłatę tantiem, umowyo dziełozawartej z określoną osobą prawną.

3.4.2. Aby osiągnąć powyższy celprzetwarzania danych,osoba, której dane dotyczą, powinnapodać następującedane osobowe:

3.4.2.1.          imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu oraz e-mail)– dane te będą wykorzystywane podczas komunikacji z odpowiednią osobą w związku ze świadczeniem określonych usług, doprecyzowaniu istotnych kwestii dotyczących świadczonej usługi, wprowadzeniem ewentualnych zmian itp.;

3.4.2.2.          numer identyfikacji osoby fizycznej, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego – dane te są niezbędne do zawarcia umowy prawnej oraz wystawienia faktury zgodnie z wymogami księgowymi, zwłaszcza jeśli osoba fizyczna posiada status podatnika, a także w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa;

3.4.2.3.          jeżeli osoba, której dane dotyczą,jestprzedstawicielem lub osobą kontaktową osoby prawnej, wówczaswymagane są dodatkowe informacje o osobie prawnej, imię i nazwisko, numer identyfikacji osoby prawnej, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku bankowego, а numer identyfikacji osoby fizycznej nie jest wymagany;

3.4.2.4.          aby osiągnąć powyższy cel, przetwarzane są również dane dotyczące towaru, usługi oraz jejrodzaju, terminu, miejsca dostawyitp.

 

Należy również pamiętać, że:

3.4.3.   w celu realizacji dostawylubodbioru towarui w podobnych sytuacjach,dane mogą być przekazywane podmiotom trzecim, w tym podmiotom znajdującym się w państwie trzecim! Wszelkie przekazywanie danych odbywa się zawsze wyłącznie w interesie osoby, której dane dotyczą i zgodnie z wymogamiprzepisów prawa.

3.4.4.   Wszelkie dane związane z nawiązaniem i realizacją stosunków umownych mogą być przekazywane audytorom, ubezpieczycielom, instytucjom kredytowym, konsultantom i innym podobnym odbiorcom Administratora, zwłaszcza w sytuacjach naruszenia lub nienależytego wykonania umowy.

 

3.5.     Przetwarzanie danych osobowych w związku z zapewnieniem legalności i przejrzystości współpracy

Przed nawiązaniem relacji biznesowej oraz podczas realizacji transakcji, Administrator dokonuje oceny swojego partnera biznesowego, aby uniknąć transakcji, które mogą wiązać się z ryzykiem finansowym, korupcyjnym, praniem pieniędzy (AML), sankcjami lub ryzykiem utraty reputacji, w tym wykonywane są:         

3.5.1.              procedura „Poznaj swojego klienta” (KYC) – analiza przestrzegania przez partnera biznesowego zasad uczciwej praktyki handlowej, konkurencji oraz działalności w biznesie;

3.5.2.              analiza zdolności kredytowej, reputacji i rzetelności klienta (podmiotu prawnego) w celu dokonania oceny warunków płatności z tytułu transakcji, przyznania limitu kredytowego, jego wysokości itp.

3.5.3.              ocena partnera biznesowego i jego rzeczywistego beneficjenta (jeśli mają znaczący wpływ na dane przedsiębiorstwo) w celu przestrzegania międzynarodowych sankcji i sankcji ustanowionych przez Republikę Łotewską, a także innych ograniczeń;

3.5.4.  Źródła pozyskiwania danych:

3.5.4.1.          pozyskiwanie danych od osób, których dane dotyczą lub od podmiotów prawnych powiązanych z osobami, których dane dotyczą.

3.5.4.2.          pozyskiwanie danych osobowychzróżnych rejestrów publicznych (np. ewidencji działalności gospodarczej, publicznej bazy danych urzędu skarbowego itp.) oraz specjalistycznych zasobów informacyjnych (np. biur informacji kredytowej, baz inkasowych, prywatnych biur detektywistycznych itp.)

3.5.4.3.          pozyskiwanie danych osobowychz mediów i korzystanie z platform wyszukiwania w środowisku internetowym (np. Google, Yandex, Bing, Yahoo itp.)

3.5.5.  Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interesAdministratorapolegający na prowadzeniu długofalowej działalności gospodarczej, zapewnieniu przestrzegania przez Administratora wymogów aktów prawnych i wysokich standardów etycznych, a także dostarczeniu dowodów organom nadzorującym.

3.5.6.  Ważne! Głównym celem przetwarzania ww. danych jest ocena danego podmiotu prawnego, jednak w trakcie takiej oceny Administrator otrzymuje również dane dotyczące powiązanych osób fizycznych.

3.5.7.  Rodzajedanych osobowych – wszystkie dane osobowe określone w punktach punktu 3.4 oraz bezpośrednia lub pośrednia komunikacja osoby fizycznej z osobami prawnymi, wielkość udziałów lub akcjii stopień wpływu/kontroli w odpowiedniej organizacji.

 

3.6.     Przetwarzanie danych osobowych w celu zarządzania procesem rekrutacji i doboru pracowników

Podczas przekazania danych w celu aplikowania na ogłoszony wakat lub doboru kandydata na wakujące stanowisko (dotyczy również aplikacji na staż), powinny zostać spełnione następujące kryteria:

3.6.1.  Przetwarzanie danych osobowychw określonym celu będzie odbywać się wyłącznie po otrzymaniu przez Administratora stosownego wniosku od osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie danych lub osoby, której dane dotyczą lub po wysłaniu formularza ze strony internetowej jednego z partnerów biznesowych Administratora – firmy rekrutacyjnej;

3.6.2.  Administratormoże również otrzymać informacje od strony trzeciej, zazwyczaj są toinstytucje do spraw promocji zatrudnienia lubodbywania praktyki zawodowej/stażu, np.Państwowa Agencja Pracy lub instytucja edukacyjna;

3.6.3.  Administratorinformuje, że może skontaktować sięz osobą, której dane dotyczą poprzez sieć społecznościową pełniącą funkcję narzędzia do rozwoju kariery, np. LinkedIn orazbędzie kontynuować komunikację po uzyskaniu zgody osoby, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie danych.

3.6.4.  Do realizacji procesu rekrutacjiAdministratorzazwyczajpotrzebuje informacji wymienionych niżej:

3.6.4.1.          imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, której dane dotycząi/lubosoby podopiecznej osoby, której dane dotyczą (przykładowe kategoriedanych osobowych: adrespoczty elektronicznej, adres e-mail, numer telefonu, konto w mediach społecznościowych, identyfikacja osoby);

3.6.4.2.          informacje dotyczące wykształcenia osoby, której dane dotyczą (w tymodbyte szkolenia, uzyskane dyplomy lub certyfikaty)lubw przypadku odbycia praktyki zawodowej/stażu,informacje dotyczące posiadanych kwalifikacji;

3.6.4.3.          doświadczenie zawodowe osoby, której dane dotycząlubw przypadku odbycia praktyki zawodowej/stażu, informacje dotyczące wymaganego programu praktyki zawodowej/stażu;

3.6.4.4.          wakaty (miejsca praktyki zawodowej/stażu), w związku z którymi składana jest aplikacja lub które byłyby pożądane;

3.6.4.5.          inne umiejętności, zgodnie z wakatem, na który aplikowała osoba, której dane dotyczą, na przykład znajomość języków, znajomość technologii informatycznych, umiejętności obsługi sprzętu i specjalne uprawnienia do pracy z nimi itp.

3.6.5.  Podstawą prawną przetwarzania danychjestprzetwarzanie danych w procesie niezbędnym do oceny kandydata w celu zawarcia z nim umowy pracowniczejzgodnie zust. b) pkt. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia. Należy pamiętać, żezłożenie podania z prośbą o zatrudnienie na określonym stanowisku nie gwarantuje, że zosobą, której dane dotyczą, zostanie zawarta odpowiednia umowa o pracę, niemniej jednak przetwarzanie danych stanowi obowiązkowe kryterium niezbędne do nawiązania stosunku pracy.

3.6.6. Okresprzetwarzania danych:

3.6.6.1.          Przetwarzanie danych niezbędne do osiągnięcia podstawowego celu:zarządzanie procesem rekrutacji i doboru pracownikówlubrealizacjipraktyk zawodowych/stażu– okresprzetwarzania danychzależy od czasu niezbędnego do osiągnięcia określonego celu, tj. zakończenia procesu rekrutacji lub odbycia praktyk zawodowych/stażu;

3.6.6.2.          Przetwarzanie danych niezbędne do osiągnięcia dodatkowych celów:

a)       zapewnienie realizacji prawnie uzasadnionego interesuAdministratoraw związku z ewentualnym procesem sądowym lub pozasądowym (podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowychjestust. f) cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia w nawiązaniu do pierwszej części art. 34 Kodeksu Pracy)– okres przetwarzaniadanych wynosi 5 miesięcy lub, w przypadku procesusądowego bądź pozasądowego – do dnia zakończeniaprocesu (uwaga: jeżeliosoba, której dane dotycząprzesłała wniosek z własnego wyboru, a nie w odniesieniu do konkretnego ogłoszenia о pracęlubodbycia praktyki zawodowej/stażu, powyższy okresbiegnie od datyprzekazaniadanych osobowych);

b)       jeżeliAdministratornie będzie w stanie zaoferować odpowiedniego stanowiska pracy, miejsca odbywania praktyki zawodowej/stażu lub inny kandydat okaże się bardziej odpowiedni, przetwarzanie danych osobowychbędzie dokonywanew ciągu 3 (trzech) miesięcy od datyzakończeniakonkursu na wakujące stanowisko pracy (odbycie praktyki zawodowej/stażu), chyba że osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych (podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowychjestust. f) cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia)w celu skutecznego obsadzenia wakujących stanowisk pracy;

c)       W celu nawiązania stosunku pracylubzawarcia umowy o staż lub praktykę zawodową – informacje będą przetwarzane w oparciu o ramy czasowe przetwarzania danych określone wprzepisach Kodeksu Pracyi innych aktach prawnych dotyczącychprzetwarzania danych, w celu wywiązania się przez Administratoraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

3.7.     Inne przetwarzanie danych osobowych wykonywane przez Administratora – informacje ogólne (szczegółowe informacje są dostarczane osobom, których dane dotyczą,po przesłaniu przez nichstosownego wniosku)

Lp.

Opis procesu przetwarzania danych

Celeprzetwarzania danychi rodzaje przetwarzanychdanych osobowych

Podstawa prawnaprzetwarzania danych

3.7. 

3.7.1. 

Monitoring video na terenie i w pomieszczeniach przedsiębiorstwa

a)     kontrola dostępu na teren zakładu i ochrona praw własności

b)    ochrona życia i zdrowia pracowników oraz osób trzecich;

c)     przeprowadzanie kontroli urzędowych w związku z działaniami pracowników lub osób trzecich.

Przetwarzane dane osobowe:

dane wizualne osób odwiedzających, klientów, przedstawicieli klientów, pracowników (nagranie wideo).

 

Prawnie uzasadniony interesAdministratora(ust. f cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia) – ochrona mienia oraz ujawnienie osoby wyrządzającej stratę moralną lub szkodę majątkową;

oraz ust. d) cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia – ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą

3.7.2.      

Zarządzanie personelem i prowadzenie ewidencji księgowej

a)     dobór pracowników;

b)    nawiązywanie i utrzymywanie stosunków pracy;

c)     ustalanie wysokości profitów i świadczeń zgodnie z przepisami prawa orazutrzymanie i zapewnienie innych procesów związanych z wynagradzaniem pracowników i poprawą warunków pracy;

d)    prowadzenie dokumentacji finansowej podczas przetwarzanianastępujących danych osobowych:

1.     informacje identyfikujące pracowników,

2.     informacje dotyczące obowiązków pracowniczych,

3.     informacje dotyczące nieobecności pracowników,

4.     informacje dotyczące wyjazdów służbowych,

5.     ocena pracowników,

6.     numer rachunku w instytucji finansowej,

7.     informacje dotyczące wynagrodzenia,

8.     informacje dotyczące podatków, składek i opłat,

9.     informacje dotyczące wystawionych i opłaconych faktur,

10.  informacje dotyczące zobowiązań finansowych,

11.  itp.

Umowa zawarta pomiędzy Administratoremaosobą, której dane dotyczą,(ust. bcz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia) – wypełnienie obowiązków prawnych przez Administratora(ust. ccz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia) –prawnie uzasadniony interes Administratora (ust. f cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia) – wdrożenie systemów zarządzania środkami finansowymi oraz organizacja środowiska pracy zapewniającego wysoką wydajność pracowników

3.7.3.      

Administracja biurowa i archiwizacja

a)     Wsparcie systemuadministracji biurowej orazorganizacja procesu administracji biurowej

b)    Prowadzenie archiwum oraz archiwizacja dokumentów (w tym przenoszenie dokumentów do innych archiwów)

c)     Niszczenie dokumentów

d)    Kategorie przetwarzanych danych osobowych: dowolne, w zależności od charakteru danej informacji, np.:

Prawnie uzasadniony interes Administratora– zapewnienie działalności(ust. f cz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia)

3.7.4.      

Zapewnienie wsparcia podstawowej działalnościAdministratora

a)     Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług;

b)    Ewidencja usług i pobieranie opłat za nie;

c)     Inne.

Wykonanie umowyzawartej pomiędzy Administratoremaosobą, której dane dotycząlubzgodnie z wolą wyrażoną przez osobę, której dane dotyczą, nawiązanie stosunków umownych (ust. bcz. 1 art. 6 Ogólnego Rozporządzenia)

 

4. Inne informacje 

4.1.      Niniejsza Klauzula informacyjna może ulec zmianom, w szczególności w przypadku zmiany odpowiednich przepisów prawa. Aktualna wersja Klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej Administratora.

4.2.      Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies można znaleźć tutaj: https://distribution.severstal.com/lat/about/cookie-policy/

4.3.      Ostatnia aktualizacja: 3 sierpnia 2021 r.

4.4.      Uwaga! W przypadku ujawnienia dowolnych wad funkcjonowania strony internetowej, np.strona internetowanie działa poprawniew całości lub w części bądź wymaga wykonania nietypowych działań (np. m.in. instalacji programów lub ich części na komputerze odwiedzającego),prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem!