Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

[1] Odwiedzając stronę internetową http://distribution.severstal.com (zwaną dalej – „Stroną internetową”), należy uwzględnić fakt, że Spółka SIA „Severstal Distribution”, numer rejestracyjny 40003001968, z siedzibą: ul. Starta 13, Ryga, Łotwa (Starta iela 13, Rīga, Latvija), adres poczty elektronicznej: ds.latvia@severstal.com, będąca Administratorem (zwanym dalej „Administratorem”) przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia funkcjonowania Strony internetowej, w tym gromadzenia i przechowywania informacji na temat połączenia oraz wykorzystania plików cookie.

[2] Przetwarzanie powyższych informacji leży w prawnie uzasadnionym interesie Administratora w związku z zapewnieniem funkcjonowania Strony internetowej, powiadamianiem społeczeństwa o ważnych wydarzeniach dotyczących działalności przedsiębiorstwa i możliwościach współpracy, a także zapewnieniem bezpieczeństwa Strony internetowej – wykrywaniem, przeprowadzaniem oceny, identyfikowaniem oraz eliminowaniem problemów technicznych lub niezgodnej z prawem działalności osób trzecich.

[3] Strona internetowa może zawierać informacje na temat różnych ofert wymagających przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. W takim przypadku może mieć miejsce:

1.       Przekazanie danych w odpowiedzi na ofertę pracy lub w przypadku, gdy Administrator zgłasza wolne miejsce pracy; powyższe dotyczy również wniosków o staż. Przed przekazaniem danych w tym celu należy uwzględnić następujące kwestie:

·         Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. W przypadku nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana wniosek lub wniosek Pani/Pana prawnego podopiecznego nie zostanie uwzględniony w procesie oceny kandydatów lub wyboru stażystów. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jednak jeśli przetwarzanie danych już rozpoczęto, być może Administrator ma prawnie uzasadniony interes, który jest podstawą przetwarzania Pani/Pana danych do innych celów, na przykład w celu przechowania dowodów w przypadku ewentualnego postępowania sądowego lub pozasądowego.

·         Zobowiązani są Państwo podawać tylko odpowiednie, aktualne i wiarygodne dane osobowe niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Oczywiście nie ma potrzeby udzielenia takich informacji jak stan cywilny, przekonania religijne, sytuacja finansowa, wiek. W odosobnionych przypadkach, w zależności od rodzaju miejsca pracy i stażu, możemy poprosić Panią/Pana o przekazanie dodatkowych informacji, na przykład informacji na temat prawa jazdy, innych specjalnych zezwoleń. Jeżeli udzieli Pani/Pan zbędnych informacji, które nie są niezbędne do procesu rekrutacji lub wyboru stażystów, takie informacje nie będą uwzględniane.

·         Należy wziąć pod uwagę fakt, że samodzielne ubieganie się o stanowisko lub staż możliwe jest tylko wtedy, gdy jest Pani/Pan w pełni sprawną osobą w rozumieniu przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej, na przykład po ukończeniu 18 roku życia. Osoby, które nie osiągnęły pełnoletności, reprezentowane są przez opiekunów prawnych, jak w każdym przypadku ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy otrzymamy od Pani/Pana odpowiedni wniosek; składać odpowiedni wniosek lub tworzyć profil użytkownika należy przez stronę internetową jednego z naszych partnerów. Informacje na Pani/Pana temat zostaną nam przekazane przez organizację, która prowadzi działalność rekrutacyjną.

·         W celu realizacji procesu rekrutacji potrzebujemy następujących informacji:

o   Pani/Pana imię i nazwisko i/lub imię i nazwisko Pani/Pana prawnego podopiecznego oraz informacje kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu);

o   Informacje na temat Pani/Pana wykształcenia (w tym na temat ukończonych kursów, otrzymanych certyfikatów, a także, w przypadku odbycia stażu – informacji na temat uzyskanych kwalifikacji);

o   Informacje na temat posiadanego przez Panią/Pana doświadczenia zawodowego lub w przypadku odbycia stażu – informacji na temat programu niezbędnego do odbycia stażu;

o   Innych umiejętności związanych ze stanowiskiem, o które się Pani/Pan ubiega się, na przykład informacji dotyczących umiejętności językowych, technologii informacyjnych, umiejętności zarządzania instalacjami, agregatami i specjalnych uprawnień do ich obsługi itp.

·         Pani/Pana dane przetwarzane są w ciągu następujących okresów:

o   Jeżeli niestety nie będziemy mogli zaoferować Pani/Panu odpowiedniego stanowiska, stażu lub zostanie przez nas wybrany inny kandydat, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji dotyczącej danego stanowiska (stażu), chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach lub jeżeli zostanie przez Panią/Pana przesłany wniosek według własnego uznania, nie w związku z przedstawioną przez nas ofertą pracy; cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna służą jako zabezpieczenie naszych prawnie uzasadnionych interesów w przypadku ewentualnego postępowania sądowego lub pozasądowego;

o   Jeżeli nawiążemy z Panią/Panem stosunek pracy lub stosunek prawny w związku z odbyciem stażu, informacje będą przetwarzane przez okres przewidziany przez Kodeks pracy, co pozwoli nam wypełnić obowiązki określone przez prawo.

 

2.       Przekazanie danych w celu realizacji zamówienia lub przekazanie danych w celu realizacji dostaw – w tym przypadku, będąc klientem lub dostawcą, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe w celu uzyskania informacji od Administratora, złożenia zamówienia lub reklamacji dotyczącej zamówienia oraz do innych podobnych celów. Przed przekazaniem danych w tym celu należy uwzględnić następujące kwestie:

·         Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie zobowiązań wynikających z umowy lub Pani/Pana chęć zawarcia umowy (na przykład umowy sprzedaży, umowy dostawy itd.); w sytuacjach, w których reprezentuje Pani/Pan podmiot prawny, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu zapewnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz prawnie uzasadnionych interesów przedsiębiorstwa, które Pani/Pan reprezentuje, to znaczy, aby dać Pani/Panu jako prawnemu przedstawicielowi możliwość dokonania zgodnej z prawem transakcji; w sytuacjach, w których Pani/Pan jest osobą kontaktową, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu;

·         Do osiągnięcia celu przetwarzania danych potrzebujemy następujących danych osobowych: Pani/Pana imienia i nazwiska, informacji kontaktowych, opisu zamówienia, dostawy, reklamacji itd. (na przykład adresu dostawy, wymaganej ilości towarów, rodzaju towarów, ceny, opisu przedmiotu reklamacji itd.); jeżeli jest Pani/Pan przedstawicielem lub osobą kontaktową osoby prawnej, to dodatkowo są wymagane informacje o osobie prawnej, Pani/Pana stanowisku, stopniu uprawnień do reprezentacji, a także inne informacje związane z konkretnym zamówieniem, dostawą lub reklamacją; w każdym przypadku wymagane jest podanie jedynie aktualnych i wiarygodnych danych osobowych oraz tylko tych danych, które są istotne i niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych;

·         Podczas przetwarzania danych w tym celu mamy prawnie uzasadniony interes w posiadaniu dowodów w przypadku ewentualnego postępowania sądowego lub pozasądowego, a także przewidziany przez prawo obowiązek przechowywania przez określony czas dokumentów oraz informacji potwierdzających dokonanie transakcji. Zazwyczaj okres przechowywania danych nie przekracza 10 (dziesięciu) lat.

 

3.       Przekazanie danych w celu zadawania pytań, składania propozycji itp. przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej. Przed przekazaniem danych w tym celu należy uwzględnić następujące kwestie:

·         Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda na udzielenie informacji o Pani/Panu oraz podanie Pani/Pana danych kontaktowych; dane kontaktowe są niezbędne w celu przygotowania dla Pani/Pana odpowiedzi oraz umożliwienia korzystania z przysługujących Pani/Panu praw jako osoby, której dane dotyczą; do innych celów podane przez Pani/Pana informacje kontaktowe nie są wykorzystywane;

·         Biorąc pod uwagę powyższe, przekazywanie wiarygodnych i prawidłowych informacji leży w naszym oraz Pani/Pana wspólnym interesie;

·         W ogólnych przypadkach udzielimy odpowiedzi na Pani/Pana pytanie nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

[4] Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wykonywane przez pracowników Administratora, a także przez różnych usługodawców współpracujących z Administratorem w ramach stosunków prawnych wynikających z poszczególnych umów z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, tj. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez nas i nie mogą być wykorzystywane do innych celów; a także w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów prawa, jesteśmy uprawnieni do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych organom ścigania, instytucjom rządowym oraz instytucjom samorządowym na ich żądanie. Mamy prawo do przekazania Pani/Pana danych osobowych organom ścigania, instytucjom rządowym oraz instytucjom samorządowym w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów: składania, dochodzenia lub obrony prawnie uzasadnionych roszczeń.

[5] Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany – w procesie podejmowania decyzji Pani/Pana dane osobowe zawsze przetwarzane są przez odpowiedzialną osobę.

[6] Będąc osobą, której dane dotyczą, posiada Pani/Pan prawo:

·         Dostępu do danych osobowych – posiada Pani/Pana prawo do żądania potwierdzenia przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnego wniosku;

·         Sprostowania danych osobowych – jeżeli sądzi Pani/Pan, że informacje na Pani/Pana temat są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pani/Pan prawo żądać sprostowania Pani/Pana danych. W celu realizacji powyższego prawa prosimy o złożenie pisemnego wniosku;

·         Cofnięcia zgody – w przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pani/Pan zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższego prawa, prosimy o złożenie odpowiedniego wniosku (pisemnego, elektronicznego lub telefonicznego). Należy wziąć pod uwagę fakt, że cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu cofnięcia zgody, a także fakt, że podczas przetwarzania danych może powstać prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony obowiązek dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

·         Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez nas na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Niemniej, będziemy nadal przetwarzać Pani/Pana dane osobowe nawet w przypadku Pani/Pana sprzeciwu, jeżeli będziemy mieli przekonujące i uzasadnione powody do kontynuowania przetwarzania danych. W celu realizacji powyższego prawa prosimy o złożenie wniosku (pisemnego, elektronicznego lub telefonicznego);

·         Usunięcia danych osobowych – posiada Pani/Pan prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które nie dotyczy przypadków, gdy mamy obowiązek przechowywania danych wynikający z przepisów obowiązującego prawa. W celu realizacji powyższego prawa, prosimy o złożenie wniosku (pisemnego, elektronicznego lub telefonicznego);

·         Ograniczenia przetwarzania danych osobowych – posiada Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższego prawa, prosimy o złożenie wniosku (pisemnego, elektronicznego lub telefonicznego);

·         Przeniesienia danych – posiada Pani/Pan prawo do otrzymania lub przekazania (przeniesienia) Pani/Pana danych osobowych do innego administratora danych. Prawo to obejmuje tylko takie dane, które zostały nam przekazane przez Panią/Pana na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy, a także w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. W celu realizacji powyższego prawa, prosimy o złożenie wniosku (pisemnego, elektronicznego lub telefonicznego).

[7] W przypadku jakichkolwiek pytań, w tym dotyczących informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: privacy.lv@severstal.com.

[8] Państwa dane osobowe uzyskane lub dostarczone za pośrednictwem Witryny mogą być przekazywane do kraju spoza Unii Europejskiej – Federacji Rosyjskiej – gdzie znajdują się zasoby informacyjne. Odpowiednie ustalenia, oparte na standardowych klauzulach zatwierdzonych przez Komisję Europejską, z gwarancjami bezpieczeństwa danych osobowych, zostały zawarte pomiędzy Administratorem a usługodawcą, jako Przetwarzającym.

[9] Jeśli mają Państwo uzasadniony powód, aby sądzić, że Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą, zostały naruszone lub złamane, macie Państwo prawo złożyć skargę do najbliższego organu nadzorczego, którym w przypadku Łotwy jest Państwowy Inspektorat Danych, korzystając z informacji kontaktowych, wskazanych na stronie internetowej Państwowego Inspektoratu Danych (adres strony: www.dvi.gov.lv).