Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

[1] Informujemy, że odwiedzając stronę https://distribution.severstal.com (dalej Strona internetowa), SIA Severstal Distribution, numer rejestracyjny: 40003001968, adres: Starta iela 13, Riga, Łotwa, email: ds.latvia@severstal.com, działający jako Administrator (dalej: Administrator), przetwarza Twoje dane osobowe w celu zachowania działania Strony internetowej, w szczególności poprzez gromadzenie i przygotowywanie informacji o połączeniu oraz organizowanie ruchu plików cookie.

[2] Przetwarzanie powyższych informacji odpowiada uzasadnionemu interesowi Administratora w zakresie utrzymania Strony internetowej, informowania społeczeństwa o wydarzeniach ważnych dla działalności przedsiębiorstwa i możliwościach współpracy, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej, tj. ujawniania, oceniania, ustalania i eliminowania problemów technicznych związanych z nielegalną działalnością osób trzecich.

[3] Strona internetowa może zawierać informacje o różnych ofertach, uwzględniających prośbę skierowaną do Ciebie jako podmiotu danych o udostępnienie swoich danych osobowych Administratorowi. Typowa sytuacja w przypadku takiego przetwarzania danych to:

 1. Udostępnienie danych w celu ubiegania się o ogłoszone wolne miejsce pracy lub jeśli Administrator posiada odpowiednie wolne miejsce pracy; powyższe obejmuje również wnioski o organizację staży. Udostępniając dane w takim celu, należy wziąć pod uwagę, że:
  • Twoja zgoda służy za podstawę prawną do przetwarzania danych. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, Twoje podanie lub osoby będącej pod Twoją opieką prawną nie będzie rozpatrywane podczas  doboru personelu lub stażystów. W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, jednak jeśli przetwarzanie danych już się rozpoczęło, możliwe jest, że administrator ma uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych w innym celu, np. jeśli administrator ma uzasadniony interes w zapewnieniu dowodów na potrzeby postępowania sądowego lub pozasądowego.
  • Jesteś zobowiązany dostarczyć jedynie ważne i dokładne dane osobowe, a także dane, które odpowiadają i są niezbędne do przetwarzania. Oczywiście, nie musisz podawać takich informacji, jak Twój status rodzinny, poglądy religijne, sytuacja finansowa, wiek. W niektórych przypadkach, w zależności od rodzaju wolnego miejsca pracy lub stażu, możemy poprosić o dodatkowe informacje, np. informacje na temat prawa jazdy i innych specjalnych zezwoleń.  Jeżeli dostarczysz informacje, które nie są potrzebne do procesu selekcji personelu lub stażysty, nie będą one brane pod uwagę.
  • Pamiętaj, że możesz samodzielnie ubiegać się o wolne miejsce pracy lub staż, jeśli posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Republiki Łotewskiej, co zwykle ma miejsce po ukończeniu 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia są reprezentowane przez swoich opiekunów prawnych, w przeciwnym razie ich zdolność do czynności prawnych jest ograniczona.
  • Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli otrzymamy Twoje podanie; jeśli złożysz podanie lub stworzysz swój profil u jednego z naszych partnerów - na stronie internetowej firmy rekrutacyjnej; jeśli informacje o Tobie zostaną przekazane nam przez jakąkolwiek instytucję promującą zatrudnienie lub instytucję szkoleniową, np. Państwowa agencja zatrudnienia; jeśli po złożeniu prośby o wyrażenie zgody na dalsze przetwarzanie danych, zgłosimy się do Ciebie w dowolnej sieci społecznościowej promującej rozwój zawodowy, np. LinkedIn.
  • Do procesu selekcji potrzebujemy następujących informacji:
   • Twoje imię i nazwisko oraz imię i nazwisko Twojego opiekuna prawnego wraz z danymi do kontaktu (adres email, numer telefonu);
   • Informacje dotyczące wykształcenia (w tym ukończone kursy, uzyskane certyfikaty) lub w przypadku stażu, informacje na temat kwalifikacji, które należy uzyskać;
   • Twoje doświadczenie zawodowe lub, w przypadku stażu, informacje na temat niezbędnego programu stażu;
   • Referencje;
   • Wolne stanowiska pracy (stanowiska stażowe), o które się ubiegasz lub którymi jesteś zainteresowany;
   • Inne umiejętności mające znaczenie dla stanowiska pracy, o które się ubiegasz, np. umiejętności językowe, umiejętności IT, umiejętności związane z obsługą instalacji, maszyn i specjalne uprawnienia do ich obsługi, itp.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy:
   • Jeżeli niestety nie będziemy mogli zaproponować Ci odpowiedniego stanowiska pracy lub stażu lub gdy inny kandydat wyda się być bardziej odpowiedni – 7 miesięcy od wygaśnięcia ogłoszonego wolnego stanowiska pracy (stażu) lub jeśli wyślesz swoje podanie według własnego uznania a nie w odpowiedzi na określone ogłoszenie; cel przetwarzania danych i podstawy prawne zabezpieczają nasze interesy prawne w przypadku ewentualnego postępowania sądowego lub pozasądowego;
   • W przypadku nawiązania z Tobą prawnych stosunków pracy lub stosunków prawnych z Tobą w charakterze stażysty, informacje będą przetwarzane zgodnie z okresem przetwarzania danych przewidzianym w prawie pracy i innymi przepisami umożliwiającymi nam wypełnianie obowiązków przewidzianych przez prawo.
  • Przekazywanie danych w celu złożenia zamówienia lub przekazywania danych w celu zapewnienia dostawy – w tym przypadku Ty, jako klient lub dostawca, przekazujesz swoje dane w celu uzyskania informacji od Administratora, złożenia zamówienia i zgłoszenia roszczenia dotyczącego istniejącego zamówienia. Udostępniając dane w takim celu, należy wziąć pod uwagę, że:
   • Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie zobowiązań umownych lub Twój zamiar zawarcia takiej umowy (np. umowa zakupu, umowa dostawy, itp.); jeśli reprezentujesz osobę prawną, przetwarzanie Twoich danych osobowych ma na celu zabezpieczenie naszych uzasadnionych interesów oraz interesów reprezentowanego przez Ciebie przedsiębiorstwa, tj. aby umożliwić Ci, jako przedstawicielowi prawnemu, zawarcie legalnej transakcji; Jeśli jesteś osobą do kontaktu, Twoje dane są przetwarzane z powodu naszego zobowiązania do wypełnienia umowy i na podstawie Twoich zgodnych z prawem wzajemnych relacji, np. umowa o pracę z określonym podmiotem prawnym.
   • Aby zrealizować ten cel przetwarzania danych, zazwyczaj potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych: Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe, opis zamówienia, dostawy, roszczenia, itp. (np. adres dostawy, potrzebna ilość towarów, rodzaj, cena, charakter i opis roszczenia, itp.); Jeśli jesteś przedstawicielem lub osobą do kontaktu osoby prawnej, dodatkowo potrzebne są informacje na temat osoby prawnej, Twojego stanowiska, prawa do reprezentowania i inne informacje związane z zamówieniem, dostawą lub roszczeniem, a Twoim obowiązkiem jest dostarczenie tylko prawidłowych i dokładnych danych osobowych i tylko takich danych, które odpowiadają danym celom przetwarzania i są do nich niezbędne.
   • Wtedy przetwarzając dane w tym celu, będziemy mieć uzasadniony interes aby zapewnić dowody do ewentualnego postępowania sądowego lub pozasądowego, a także ustawowy obowiązek przechowywania dokumentów i informacji potwierdzających transakcje przez pewien okres. Zazwyczaj okres przechowywania danych nie przekracza 10 (dziesięciu) lat;
  • Udostępnienie danych w celu zadania pytania, zgłoszenia propozycji a także w innych przypadkach przy użyciu formularza zawartego w sekcji Dane kontaktowe na stronie internetowej. Udostępniając dane w takim celu, należy wziąć pod uwagę, że:
   • Podstawa prawną przetwarzania jest Twoja zgoda na udzielanie informacji o sobie i Twoich kontaktach; podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes do zapoznania się z Twoją opinią w celu dostosowania naszej strony głównej, ofert, komunikacji itp. do Twoich zamiarów; potrzebujemy danych kontaktowych do przygotowania odpowiedzi a także do umożliwienia Ci skorzystania z praw podmiotu danych; Twoje dane kontaktowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.
   • Biorąc powyższe pod uwagę, zarówno Ty, jak i my jesteśmy zainteresowani dokładnością przekazywanych informacji.
   • Zazwyczaj udzielamy odpowiedzi na wszelkie zapytania nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

[4] Twoje dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Administratora a także przez różnych świadczeniodawców pozostających w stosunkach umownych z Administratorem, który zapewnia ochronę danych osobowych i przetwarzanie Twoich danych wyłącznie zgodnie z instrukcjami i zakazem ich wykorzystywania do innych celów; także w celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych możemy udostępnić Twoje dane osobowe organom ścigania, instytucjom rządowym i samorządowym na ich żądanie. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe organom ścigania, instytucjom rządowym i samorządowym w celu ochrony naszych interesów prawnych: w celu złożenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

[5] Administrator nie przetwarza Twoich danych automatycznie, w procesie podejmowania decyzji Twoje dane są zawsze przetwarzane przez osobę.

[6] Jako podmiot danych, przysługują Ci następujące prawa:

 • dostęp do danych osobowych – możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i, w takim przypadku, możesz zażądać dostępu do przetwarzanych przez nas  danych osobowych, które dotyczą Ciebie. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnej prośby;
 • korekta Twoich danych osobowych – jeśli uważasz, że dane dotyczące Ciebie są błędne lub niekompletne, możesz zwrócić się do nas o poprawienie Twoich danych. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnej prośby;
 • cofnięcie zgody – w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, w dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnej prośby; Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych przeprowadzone przed wycofaniem zgody, ponadto przetwarzanie danych może skutkować uzasadnionym interesem lub zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych.
 • Wniesienie  sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o interesy prawne – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasze interesy prawne. Jednakże będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku sprzeciwu jeżeli posiadamy przekonujące powody, aby kontynuować przetwarzanie danych. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnej prośby;
 • Usunięcie danych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jednak nie w przypadkach kiedy prawo obliguje nas do przechowywania danych. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnej prośby;
 • Ograniczenie przetwarzania – możesz ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnej prośby;
 • Przenoszenie danych – możesz uzyskać lub przesłać swoje dane osobowe do innego Administratora (w tym „przenoszenie danych”). Prawa te obejmują wyłącznie dane, które Użytkownik udostępnił na podstawie zgody lub umowy, jeśli przetwarzanie nie jest automatyczne. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o złożenie pisemnej prośby;

[7] W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres: privacy.lv@severstal.com